Informatie voor werknemers

Vink de onderwerpen aan die je in de brochure wil, en klik onderaan op 'Brochure downloaden'.

In België kan u een pensioen opbouwen volgens drie pijlers. De eerste pijler staat voor het wettelijk pensioen dat u ontvangt van de Staat. De tweede pijler heeft betrekking op het aanvullend pensioen dat voor u wordt opgebouwd via de tussenkomst van de werkgever of de sector waar u tewerkgesteld bent. De derde pijler tenslotte staat voor het pensioen dat u persoonlijk opbouwt via pensioensparen of een individuele levensverzekering. Het aanvullend pensioen heeft op geen enkele manier een invloed op het bedrag van het wettelijk pensioen.

Het aanvullend pensioen van de sociale sector valt dus onder de tweede pijler, terwijl het pensioensparen onder de derde pijler valt.

Beide vormen van pensioenopbouw mogen echter niet gemengd worden aangezien ze immers op een andere manier worden belast. Het is dan ook niet mogelijk om het opgebouwd pensioen van de sociale sector over te dragen naar uw pensioenspaarrekening. In dat geval zouden de tweede en derde pijler worden gemengd, en dit is dus niet mogelijk.

Het wettelijk pensioen van arbeiders en bedienden is in de meeste gevallen onvoldoende om dezelfde levensstandaard als voor uw pensionering te behouden. Een aanvullend pensioen kan u helpen om uw levensstandaard op peil te houden.

Of u nog aan pensioensparen moet doen als u ook al een aanvullend pensioen van de sociale sector opbouwt, is dan ook een persoonlijke keuze.

U kan momenteel ook geen eigen bijdragen storten voor het aanvullend pensioen van de sociale sector.

Het aanvullend pensioenstelsel in de sector is in werking getreden op 1 januari 2011, maar was reeds lang in wording. Het sociaal akkoord 2005-2010 voorzag beperkte middelen om een tweede pensioenpijler in de sector uit te bouwen. Om dit te realiseren werd een sociaal fonds opgericht – het Sectoraal Spaarfonds van de Federale Sectoren – om de financiële middelen te beheren en de praktische uitwerking te bestuderen en het pensioenstelsel voor te bereiden.

De sociale partners hebben na lang beraad in 2010 beslist om een eigen pensioenfonds op te richten. Dit pensioenfonds staat in voor de concrete uitwerking van het sectoraal pensioenstelsel (het administratief beheer, het beheren van de middelen, de boekhoudkundige verwerking, enz.). Het pensioenfonds wordt paritair beheerd door de werkgevers- en werknemersorganisaties van de sector en streng gecontroleerd door de overheid via de FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). De beloofde overheidsdotaties werden voor de periode 2006-2010 eind 2011 volledig doorgestort door de federale regering en de goedkeuring om van start te gaan werd door de FSMA gegeven op 15 mei 2012.

De sociale partners hebben gekozen voor een eigen pensioenfonds omwille van volgende redenen:

 • Onafhankelijkheid: de sector wil niet afhangen van andere instellingen bv. een verzekeraar;
 • Transparantie: de sector wil zoveel mogelijk transparantie bieden zowel op het niveau van de kosten als het rendement voor de aangeslotenen;
 • Autonomie: de sector wil alle mogelijkheden naar het toekomstig beheer open houden en hier autonoom over kunnen beslissen;
 • Onderaannemers: de sector wil deze zelf kunnen kiezen en zelf kunnen bepalen welke taken in eerste instantie uitbesteedt worden, maar die later eventueel binnen de eigen organisatie kunnen verricht worden. De belangrijkste onderaannemers zijn verantwoordelijk voor het databeheer, de boekhouding, de pensioenadministratie, de financiële beleggingen, de actuariële studies, de compliance officer, de erkende commissaris/revisor en de interne auditor.

Het pensioenfonds heeft in een eerste fase er voor gekozen om op het vlak van de beleggingen samen te werken met een verzekeraar. Rekening houdende met alle investeringsprincipes van het pensioenfonds en het belang van veilige en ethische beleggingen werd gekozen om samen te werken met verzekeraar Sepia nv. Gezien de strenge eisen waaraan een verzekeraar onderworpen is, staat Sepia – onder het waakzaam oog van het voor de sector opgerichte Toezichtscomité, de FSMA en van de NBB – in voor de rendementsgarantie aan de aangesloten werknemers.

De inrichter beschikt op dit moment maar over één inkomensstroom voor de opbouw van het sectoraal aanvullend pensioen. Er is – in tegenstelling tot in de Vlaamse non-profit – momenteel niet in een RSZ-bijdrage vanwege de ondernemingen/organisaties voorzien.

Er zijn dus alleen de overheidsdotaties vanuit de Federale Regering. In de sociale akkoorden werd een jaarlijkse overheidsdotatie voorzien. Deze middelen zijn nu recurrent en worden geïndexeerd.

Het pensioenfonds wordt automatisch op de hoogte gebracht van elke nieuwe werknemer die begint te werken in de Federale sociale sector. U wordt dan ook automatisch aangesloten en u of uw werkgever moet niets doen. U maakt aanspraak op het gespaarde pensioenkapitaal zodra u eenmaal twee trimesters ononderbroken werkzaam was in de sector.

Het pensioenfonds wordt automatisch op de hoogte gebracht van elke adreswijziging in België. In dat geval hoeft u dus niets te doen. Als u echter naar het buitenland verhuist, raden wij u aan om aan de hand van dit formulier (F140.21) uw nieuw adres door te geven. U dient ons ook op de hoogte te houden van elke adreswijziging in het buitenland.

Eerst en vooral willen we geen valse illusies scheppen. Rekening houdend met de zowat 250.000 aangeslotenen in de Federale non-profit zijn de middelen die we vanwege de overheid ter beschikking krijgen en vanuit de RSZ-bijdrage van de werkgever, eerder beperkt. Maar het gaat om een belangrijke start. U dient dus zelf niets te betalen voor uw aanvullend pensioen.

We begrijpen dat bij de opstart van het pensioenfonds de bedragen nog relatief laag zijn, maar de sociale partners stellen alles in het werk om naar de toekomst toe ervoor te zorgen dat deze overheidsdotaties kunnen toenemen.

Gezien de beperkte middelen hebben de sociale partners bewust gekozen om zich te beperken tot het pensioenluik en geen apart solidariteitsluik uit te bouwen. Het pensioenluik is dan wel gebaseerd op solidariteit en er werd geopteerd om een forfaitaire pensioentoelage aan de aangeslotenen toe te kennen, gebaseerd op de aanwezigheid in de sector en met een ruime gelijkstelling van niet-gewerkte periodes.

Voor de periode 2006-2010

Voor de periode 2006 tot en met 2010 hebben we van de RSZ een “foto” gekregen van de werknemers die in onze sector aanwezig waren op 1 januari 2010 of in de loop van 2010 in dienst zijn gekomen.

Voor deze periode werd er geen onderscheid gemaakt tussen de aangeslotenen die in dienst waren van een organisatie die vrijgesteld was van de RSZ-bijdrage aanvullend pensioen of niet.

Als u op 1 januari 2010 in de sociale sector hebt gewerkt, of indien u na 1 januari 2010 in de sector bent toegetreden, wordt een bijdrage op de pensioenspaarrekening gestort. Let wel op: men moet minstens 2 opeenvolgende kwartalen in de sector gewerkt hebben.

Voor elk trimester dat u voltijds hebt gewerkt in de sociale sector wordt 7,00 euro op uw pensioenspaarrekening gestort. Als u deeltijds heeft gewerkt, wordt dit bedrag geproratiseerd in functie van de effectieve tewerkstelling.

Als u gedurende een trimester minder dan 50% hebt gewerkt in de sociale sector wordt een minimumbedrag van 3,5 euro bijgeschreven voor dat trimester op de pensioenspaarrekening.

Ook als u gedurende een trimester niet hebt gewerkt (bv. omwille van loopbaanonderbreking, moederschapsverlof, langdurige ziekte, …) wordt eveneens een minimumbedrag van 3,5 euro bijgeschreven voor dat trimester op uw pensioenspaarrekening.

Voor de periode vanaf 2011

Voor de periode vanaf 2011 werkt het pensioenfonds met een permanente stroom van gegevens vanwege de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid en wordt de pensioentoelage toegekend in verhouding tot de contractuele arbeidstijd.

Als u na 1 januari 2011 in de sociale sector hebt gewerkt, wordt een bijdrage op uw pensioenspaarrekening gestort. Let wel op: u moet minstens 2 opeenvolgende kwartalen in de sector gewerkt hebben in de periode tussen 1 januari 2006 en 31 december 2012.

Voor elk trimester dat u voltijds heeft gewerkt in de sociale sector wordt het bedrag in het schema hieronder op uw pensioenspaarrekening gestort. Als u deeltijds heeft gewerkt, wordt dit bedrag geproratiseerd in functie van de effectieve tewerkstelling.

Pensioentoelage per trimester2011201220132014-20152016-2017
Gewerkt in Federale non-profit7,00 euro11,25 euro11,25 euro10,00 euro10,00 euro

De jaarlijkse pensioenfiches worden sinds 2017 niet meer op papier verzonden. Voor een persoonlijk overzicht surft u daarom naar www.mybenefit.be. We sturen enkel nog de pensioenfiche op papier de eerste keer als u in de sector komt werken of als u expliciet heeft aangegeven dat u de fiches op papier wenst blijven te ontvangen. Als u ondertussen niet meer in de sector werkt, hebt u geen keuze. In dat geval kan u uw persoonlijk overzicht enkel online raadplegen via www.mybenefit.be.

De pensioenfiches bevatten uw persoonlijke gegevens en een aantal belangrijke cijfergegevens met betrekking tot uw gespaard pensioenkapitaal.

Op de pensioenfiche vindt u onder meer:

 • Het reeds opgebouwd aanvullend pensioen (verworven reserve) zoals dit werd vermeld op uw vorige pensioenfiche.
 • Het reeds opgebouwd aanvullend pensioen op 1 januari van het huidige jaar. Dit is het aanvullend pensioen van het voorgaande jaar aangevuld met het rendement en de pensioentoelage van het laatste jaar.
 • De overlijdensdekking. Dit is het bedrag dat uw nabestaanden of aangeduide begunstigden zullen ontvangen indien u in de loop van het lopende jaar overlijdt.

De einddatum voor de uitbetaling van het pensioenkapitaal is in principe 65 jaar. Maar het pensioenkapitaal moet worden uitbetaald op moment dat u met wettelijk pensioen bent. Vanaf dan wordt er geen rendement meer gegeven zodat u er helemaal geen belang bij heeft om te wachten tot 65 jaar.

Voor de pensioenleeftijd kan er geen pensioenkapitaal uitbetaald worden en kan er ook geen voorschot op gevraagd worden.

Om te weten wanneer u met pensioen kan gaan – rekening houdende met de laatste wetswijzigingen – gaat u best naar de site van de Federale Overheidsdienst Pensioenen (http://www.onprvp.fgov.be) of naar www.mypension.be waar u ook een gepersonaliseerde berekening kan krijgen.

Zodra u met wettelijk pensioen gaat, zal het pensioenfonds u een formulier sturen waarmee u het pensioenkapitaal kan opvragen. Als u hebt gewerkt in de sector tot aan uw pensioen, dienen we de laatste gegevens van uw werkgever nog te ontvangen. In dat geval sturen we u de nodige formulieren ongeveer twee tot vier maand nadat u met pensioen bent gegaan.

Dit formulier stuurt u samen met de nodige bewijsstukken terug naar het pensioenfonds. Daarna wordt het pensioenkapitaal op uw bankrekening gestort.

Voor een vlottere verwerking en een snellere betaling kan u dit formulier ook online invullen op www.mybenefit.be. Om toegang te hebben tot www.mybenefit.be dient u in te loggen met uw eID-kaart. Naast een vlottere verwerking is daarom de online toepassing ook de meest veilige methode om uw gegevens door te sturen. Door in te loggen met uw eID-kaart vermijdt u identiteitsfraude.

Als u na uw 65e verder werkt en niet met pensioen gaat, wordt het aanvullend pensioen verder opgebouwd. Dit zal dan worden uitbetaald wanneer u uw wettelijk pensioen opneemt.

Indien u het aanvullend pensioen laat staan en niet opvraagt als u met pensioen bent, hou er dan rekening mee dat er geen jaarlijks rendement meer wordt toegekend.

Indien u met brugpensioen bent gegaan, kan u momenteel maar met pensioen gaan op 65-jarige leeftijd. Het pensioenkapitaal zal dan betaald worden. Het pensioenfonds van de Federale non-profit zal automatisch een formulier F140.08 sturen waarmee u het pensioenkapitaal kan opvragen. Dit formulier stuurt u samen met de nodige bewijsstukken terug naar het pensioenfonds. Daarna wordt het pensioenkapitaal op uw bankrekening gestort.

Enkele maanden nadat u de Federale sociale sector hebt verlaten, ontvangt u van het pensioenfonds een overzicht van uw pensioenspaarrekening waarop u ook kan aangeven wat met het gespaarde pensioenkapitaal moet gebeuren. Dit overzicht wordt u automatisch toegestuurd zonder dat u hiervoor het pensioenfonds moet inlichten.

U kan:

 • ofwel het pensioenkapitaal bij het pensioenfonds laten;
 • ofwel het pensioenkapitaal overdragen naar het pensioenplan van uw nieuwe werkgever;
 • ofwel het pensioenkapitaal overdragen naar een daartoe gemachtigde verzekeringsmaatschappij (een verzekeraar die de winst integraal verdeelt onder de aangeslotenen – zie lijst FSMA).

U kan het kapitaal evenwel niet overdragen naar uw persoonlijk pensioensparen.

Kiest u voor het behouden van de reserves bij het pensioenfonds van de Federale non-profit, dan moet u niets doen. Er wordt immers van uitgegaan dat de u kiest voor het behouden van de reserves bij de het pensioenfonds van de Federale non-profit, als u binnen de 30 dagen na ontvangst niet wist te antwoorden. Als u opnieuw in de sector zou komen werken, dan moet u niet opnieuw 2 opeenvolgende trimesters gewerkt hebben in de sector om recht te hebben.

Indien u er echter voor kiest om uw spaarreserves over te dragen, maakt u deze keuze kenbaar op het formulier F140.16 en stuurt u dit terug naar het pensioenfonds van de Federale non-profit. De keuze zal vervolgens gerespecteerd en uitgevoerd worden.

Welke keuze u maakt, is uiteindelijk uw beslissing.

U hoeft zelf niets te doen, alles gebeurt immers automatisch.

Wanneer u stopt met werken en u binnen drie maanden opnieuw begint te werken bij een andere organisatie in de Federale sociale sector, blijft u aangesloten aan het pensioenplan.

Als u na een langere termijn opnieuw begint te werken in de Federale sociale sector, zal u opnieuw sparen op uw pensioenspaarrekening als u het pensioenkapitaal bij het pensioenfonds gelaten hebt. Als u uw kapitaal hebt overgedragen naar het pensioenplan van uw nieuwe werkgever of een daartoe gemachtigde verzekeringsmaatschappij, wordt u als een nieuwe aangeslotene beschouwd.

U moet minstens eenmaal twee trimesters ononderbroken gewerkt hebben in de Federale sociale sector om aanspraak te maken op uw pensioenspaarrekening. Zoniet zal u geen rechten kunnen uitoefenen op het gespaarde pensioenkapitaal. U zal ook geen overzicht meer van het pensioenfonds ontvangen.

Als u bij uw vorige werkgever reeds een pensioenspaarrekening had en u komt werken in de Federale sociale sector, kan u het gespaarde pensioenkapitaal overdragen naar het pensioenfonds van de Federale Non-Profit/Social-Profit als u ook daadwerkelijk bent aangesloten.

Deze mogelijkheid kan uw administratie vereenvoudigen. Als u met pensioen gaat, hoeft u immers het pensioenkapitaal maar bij één pensioeninstelling op te vragen en niet aan te kloppen bij verschillende instellingen.

U dient uw vorige werkgever of pensioeninstelling te contacteren met de vraag om uw gespaarde pensioenkapitaal over te dragen naar het pensioenfonds van de Federale Non-Profit/Social-Profit.

Het verder vervolg van de overdracht zal gebeuren tussen uw vorige werkgever, de vorige pensioeninstelling en het pensioenfonds van de Federale Non-Profit/Social-Profit. U hoeft dus niets meer te doen.

De vorige werkgever of pensioeninstelling zal vervolgens het formulier (F140.19) invullen en ons toesturen. Nadat uw pensioenkapitaal op onze rekening is overgeschreven door uw vorige werkgever of pensioeninstelling, zal u dan van ons een bevestiging van de overdracht ontvangen.

Bij overlijden betaalt het pensioenfonds het gespaarde pensioenkapitaal, inclusief het behaalde financiële rendement aan de rechthebbende begunstigde(n):

 1. aan de echtgeno(o)t(e) van de aangeslotene voor zover niet gerechtelijk van tafel en bed of feitelijk gescheiden;
 2. als die er niet is, aan de wettelijk samenwonende;
 3. als die er niet is, aan de kinderen;
 4. als die er niet zijn, aan de door de aangeslotene (per aangetekend schrijven bij het pensioenfonds) aangeduide perso(o)n(en);
 5. als die er niet zijn, aan de ouders van de aangeslotene;
 6. als die er niet zijn, aan het pensioenfonds.

Let op: als er zich geen begunstigden aanmelden binnen een periode van 5 jaar na het overlijden wordt de voorziene uitkering bij overlijden vereffend ten voordele van het pensioenfonds.

Let op: teneinde onnodig wachten te vermijden, wordt bij overlijden de pensioentoelage voor het jaar van overlijden vastgesteld door de pensioentoelage van het voorgaande jaar proportioneel toe te passen in functie van het aantal volledige maanden tot de overlijdensdatum, in zoverre de aangeslotene tot dan tewerkgesteld is gebleven bij een organisatie van de Federale non-profit.

Als u niet gehuwd bent, niet wettelijk samenwoont en geen kinderen hebt, kan u de persoon aanduiden die bij uw overlijden de begunstigde wordt van uw pensioenkapitaal. Dit kan u doen door dit formulier (F140.05) aangetekend naar het pensioenfonds te sturen.

De aangeduide persoon blijft begunstigde van uw pensioenspaarrekening bij overlijden zolang u:

 • geen andere persoon als begunstigde aanduidt;
 • niet huwt;
 • niet wettelijk samenwoont;
 • geen kinderen hebt;
 • het pensioenkapitaal niet opvraagt naar aanleiding van uw pensionering.

Als u meerdere personen aanduidt als begunstigde, moet u voor elke begunstigde een kopie van dit formulier (F140.05) invullen.

Het pensioenfonds wordt in principe automatisch op de hoogte gebracht van het overlijden van een aangeslotene die in België woont. Het pensioenfonds stuurt dan de nodige documenten om het kapitaal uit te betalen.

Als de aangeslotene niet in België woont, kan u het overlijden ook zelf aangeven. U kan daarvoor dit formulier (F140.04) gebruiken, en het samen met de nodige bewijsstukken terugsturen naar het pensioenfonds.

Als er meerdere begunstigden zijn, krijgt elke begunstigde een evenredig deel van het kapitaal.

Ja. Als u verzaakt aan de erfenis, bijvoorbeeld omwille van de hoge schulden, kan u nog steeds het pensioenkapitaal opvragen. Het pensioenkapitaal wordt immers afzonderlijk bekeken van de erfenis.

Bij de uitbetaling van het pensioenkapitaal zal het pensioenfonds ongeveer één vijfde moeten inhouden.

Als u effectief tot uw 65ste actief blijft, wordt minder belasting ingehouden. In dat geval betaalt u ongeveer 13% belasting in plaats van 20% als u niet actief bent gebleven tot 65 jaar. Onder actief blijven wordt verstaan (zie fiche Wat wordt verstaan onder actief blijven tot 65 jaar?):

 • u hebt gewerkt tot uw 65ste (of langer);
 • u ontving een invaliditeitsuitkering tot uw 65ste;
 • u was uitkeringsgerechtigd werkloos tot uw 65ste.

Bruggepensioneerden komen evenwel niet in aanmerking voor de lagere belasting.

Als u recht hebt op een lagere belasting, moet u de nodige bewijsstukken mee opsturen. Welke bewijsstukken wordt beschreven in de documenten die het pensioenfonds u toestuurt.

Niettegenstaande het pensioenfonds al belasting inhoudt op het pensioenkapitaal, moet u het bedrag nog aangeven in uw belastingaangifte. We zullen u het daarop volgende jaar dan ook een fiscale fiche toesturen waarmee een juiste aangifte kan gedaan worden. Tenzij u in een gemeente woont met hoge gemeentebelasting, zal de belasting die al afgehouden werd door het pensioenfonds, volstaan en moet u verder geen belasting meer betalen op het kapitaal dat u ontving.

Een voorbeeld van de uitkering van het kapitaal

In de huidige stand van de wetgeving zullen volgende inhoudingen op uw aanvullend pensioenkapitaal gebeuren:

 • Een RIZIV-bijdrage (ziekte- en invaliditeitsverzekering) van 3,55%.
 • Een solidariteitsbijdrage variërend van 0% tot 2%, afhankelijk van de grootte van het pensioenkapitaal. Meestal zal de solidariteitsbijdrage 0% bedragen.
 • Van de overblijvende som wordt een fiscale bedrijfsvoorheffing afgehouden van 20,19% op 60 jaar, 18,17% op 61 jaar, 16,66% op 62 tot 64 jaar en 10,09% op 65 jaar (als men actief gebleven is – zie hierboven – zoniet 16,66%).
 • Het jaar volgend op het jaar waarin u uw kapitaal ontvangen hebt, stuurt het pensioenfonds u een fiscale fiche 281.11, die dient om de belastingaangifte in te vullen. Naargelang de gemeente waarin u woont weinig of veel gemeentelijke opcentiemen aanrekent, zal u niets of een beetje moeten bijbetalen bij uw definitieve belastingaanslag.
 • Globaal genomen mag u er van uitgaan dat u van de opname van uw pensioenkapitaal ongeveer 80% zal overhouden.
 • Indien het kapitaal bij overlijden uitgekeerd wordt aan de echtgeno(o)t(e) of een kind dat jonger dan 21 jaar is, moeten er geen successierechten op betaald worden.

Veronderstel even dat het kapitaal dat bij het vervroegd pensioen op 63 jaar uitgekeerd wordt € 300,00 bruto zou bedragen. Nadat alle belastingen en inhoudingen afgehouden werden, krijgt u dan netto € 241,14.

Een overzicht:

Brutobedrag€300,00
RIZIV-bijdrage (3,55%)€10,65
Solidariteitsbijdrage (0,00 % tot 2,00 %)€0,00
Belastbaar deel€289,35
Voorheffing (direct afgehouden belasting)€48,21
Netto op uw bankrekening€241,14

Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, is vereist dat die kapitalen ten vroegste bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) worden uitgekeerd aan de begunstigde die minstens tot aan die leeftijd effectief actief is gebleven.

Referentieperiode vóór de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar)

De referentieperiode is de periode vóór de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) die in aanmerking moet worden genomen om vast te stellen of iemand al dan niet effectief actief is gebleven tot die leeftijd. De referentieperiode wordt vastgesteld op 3 jaar. De aangeslotene moet dus gedurende de laatste 3 jaren die onmiddellijk voorafgaan aan zijn/haar wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) ononderbroken effectief actief zijn gebleven.

Voor werknemers

Om van het gunstig fiscaal regime te kunnen genieten, moeten de werknemers of bedrijfsleiders gedurende de volledige referentieperiode tot bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) effectief nog een beroepsactiviteit hebben uitgeoefend.

Gelijkgestelde periodes

Bepaalde periodes van inactiviteit of van mindere activiteit kunnen evenwel met periodes van activiteit gelijkgesteld worden. Dit is in het bijzonder het geval:

 • voor de periode waarin het overlevingspensioen is verkregen voor zover daarnaast nog een eigen activiteit wordt uitgeoefend (ten belope van de toegelaten beroepswerkzaamheid);
 • voor de periode tijdens dewelke betrokkenen hun recht op het halftijdse brugpensioen doen gelden;
 • voor de periode tijdens dewelke betrokkenen werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag genieten voor zover zij aangepast beschikbaar zijn als bedoeld in artikel 56, § 3, van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende werkloosheidsreglementering. Aangepast beschikbaarheid houdt onder meer in dat men ingeschreven blijft als werkzoekende en meewerkt aan een aangepaste begeleiding. Deze aangepaste begeleiding gebeurt door middel van een individueel actieplan.
 • voor de periode van tewerkstelling in een “deeltijdse” arbeidsregeling;
 • voor de periode tijdens dewelke betrokkenen werkloosheidsuitkeringen genieten en derhalve
  • onvrijwillig werkloos zijn en dus geen passende opleiding of betrekking die wordt aangeboden weigeren;
  • beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt:
   • actief meewerken aan begeleidings- of opleidingsacties die de VDAB of BGDA kan voorstellen;
   • zelf actief naar werk zoeken via het raadplegen van werkaanbiedingen, spontaan te solliciteren, zich inschrijven bij interim-kantoren, enz.;
 • wanneer betrokkenen vóór hun 62ste hun voltijdse arbeidsprestaties of hun deeltijdse arbeidsregeling volledig schorsen in het kader van het voltijds tijdskrediet (art. 1, 1ste streepje en 3 tot 5 van CAO nr. 77bis) of andere loopbaanvermindering, maar vanaf hun 62ste tot hun wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) hun arbeidsprestaties terug volledig hervatten;
 • wanneer betrokkenen ongeacht hun leeftijd, aanspraak hebben gemaakt op:
  • het recht op 1/5de loopbaanvermindering (art. 1, 2de streepje en 6 tot 8 van CAO 77bis);
  • het recht op vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (art. 1, 3de streepje en 9 tot 10 van CAO 77bis);
  • een andere loopbaanvermindering tot maximum de helft van de voltijdse betrekking;
 • voor de periode van ontslag met recht op werkloosheidsuitkeringen: deze wordt gelijkgesteld met de periode tijdens dewelke betrokkenen werkloosheidsuitkeringen genieten (zie hoger);
 • voor de periode van ontslag als betrokkenen opzeggingsvergoedingen genieten en bijgevolg geen recht hebben op werkloosheidsuitkeringen, voor zover:
  • de werkloosheid voortvloeit uit omstandigheden onafhankelijk van de wil van betrokkenen (artikel 44 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering);
  • betrokkene als werkzoekende is ingeschreven en blijft (artikel 58, §1, 1ste lid, van hetzelfde besluit) én
  • beschikbaar is voor de arbeidsmarkt en actief zoekt naar werk (artikelen 24, §1, 3de lid, 5°; 56, §1, en 58, §1, 1ste lid, van hetzelfde besluit);
 • voor de periode van wettelijk jaarlijks verlof of de wettelijk voorziene inhaalrust;
 • voor de periode van wettelijke ziekte- of invaliditeit, waarbij de arbeidsongeschiktheid niet de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft en voor zover de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van ziekte (andere dan beroepsziekte) of ongeval (andere dan arbeidsongeval);
 • voor de periode waarin een vergoeding wordt verkregen voor tijdelijke, algehele arbeidsongeschiktheid of een vergoeding voor blijvende ongeschiktheid wanneer de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een arbeidsongeval, of waarin een vergoeding wordt verkregen voor volledige tijdelijke of volledige blijvende arbeidsongeschiktheid, wanneer de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een beroepsziekte.

Niet gelijk te stellen periodes

 • de periode vanaf wanneer het vervroegd pensioen is ingegaan, zelfs indien vanaf 62 jaar of later de pensioenrechten worden geschorst om bijvoorbeeld als uitzendkracht terug aan de slag te gaan tot hun wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar);
 • voor de periode waarin het overlevingspensioen is verkregen en waarbij de eigen beroepsactiviteit volledig is stopgezet vóór het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar);
 • de periode tijdens de welke een ontslagen werknemer die niet voldoet aan de voorwaarden om te kunnen gebruik maken van het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere “voltijdse brugpensioen”) een aanvullende of extrawettelijke werkloosheidsuitkering krijgt bovenop de wettelijke werkloosheidsuitkeringen (pseudo-brugpensioen, ook wel canada-dry genoemd).
 • wanneer betrokkenen na hun 62ste hun voltijdse arbeidsprestaties of hun deeltijdse arbeidsregeling volledig schorsen in het kader van het voltijds tijdskrediet (art. 1, 1ste streepje en 3 tot 5 van CAO nr. 77bis) of andere loopbaanvermindering.

Voor zelfstandigen

Van de zelfstandige die tot het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) en minstens gedurende de drie onmiddellijk daaraan voorafgaande jaren, onafgebroken aangesloten was bij een sociaal verzekeringsfonds en tijdens die periode effectief en volledig de in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen in hoofdberoep verplicht verschuldigde sociale bijdragen heeft betaald, mag worden aangenomen dat hij effectief actief is gebleven tot aan de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar).

Gelijkgestelde periodes

De periode vóór de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) waarin de zelfstandige activiteit volledig werd stopgezet ingevolge arbeidsongeschiktheid en de arbeidsongeschiktheid is erkend door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds waarbij de zelfstandige is aangesloten.

Niet gelijk te stellen periodes

De periode vanaf wanneer het vervroegd pensioen is ingegaan, zelfs indien vanaf 62 jaar of later de pensioenrechten worden geschorst om bijvoorbeeld als uitzendkracht terug aan de slag te gaan tot de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar).

MyBenefit

De nieuwe MyBenefit-webapplicatie is al geruime tijd opgestart. Aangeslotenen kunnen hier met behulp van hun EID hun persoonlijke fiche elektronisch opvragen, hun gegevens controleren en corrigeren en enkele simulaties uitvoeren.

 

MyBenefit

(Voorbeeld)

Brochure

U kan de informatie op deze pagina ook downloaden in een handig, afdrukbaar PDF-bestand.

Brochure samenstellen

Helpdesk

Openingsuren: ma, di, do, vr : van 09.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 18.00 (woe moeilijk bereikbaar). Gelieve uw rijksregisternummer klaar te houden (terug te vinden op de achterzijde van de identiteitskaart) of het dossiernummer 140.12.xxxxxxx (terug te vinden in kader links bovenaan het document).

078/15 87 95

 

(Gewoon telefoonnummer, geen betalend nummer)