Informatie voor werkgevers

Vink de onderwerpen aan die je in de brochure wil, en klik onderaan op 'Brochure downloaden'.

Elke organisatie die personeelsleden tewerkstelt, al dan niet gesubsidieerd door de Federale overheid, die behoort tot één van de paritaire (sub)comités van de Federale sociale sector, en op wie de sectorale cao tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel van toepassing is.

Paritair (sub)comitéWatRSZ-categorie
330.01.10Privé-ziekenhuizen25 en 111
330.01.20Ouderenzorg311 en 330
330.01.30Thuisverpleging911
330.01.41-42Revalidatiecentra511 en 711
330.01.51-55Medisch-pediatrische centra en de dienst “Bloed” van het Rode Kruis en de wijkgezondheidscentra522

Om te weten tot welk paritair comité uw instelling behoort, volstaat het te kijken naar de loonfiche. Hierop moet – in principe – het toepasselijke paritair comité vermeld worden.

Let op: het gaat hier wel degelijk om sectoren in de Federale private non-profit. Openbare instellingen uit de publieke sector vallen hier NIET onder.

Elke werknemer ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst (arbeider of bediende, onbepaalde duur of bepaalde duur, deeltijds of voltijdse tewerkstelling, enz.)

  • die op 1 januari 2010 door een arbeidsovereenkomst verbonden is met een organisatie, al dan niet gesubsidieerd door de Federale overheid;
  • of na 1 januari 2010 tewerkgesteld zal worden met een arbeidsovereenkomst, al dan niet gesubsidieerd door de Federale overheid;
  • en op wie de cao tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel binnen het paritaire comité, van toepassing is

wordt verplicht aangesloten aan het pensioenstelsel.

Worden evenwel uitgesloten:

  • Werknemers met een contract van interimarbeid, of met vakantie-, studenten- of IBO-contracten (individuele beroepsopleiding), industriële leerlingen;
  • Arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van art. 60 §7 van de organieke wet op de inrichting van OCMW’s en in het kader van art. 78 van het KB van 25.11.1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst;
  • Leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (erkende leerling van de middenstand, leerling met industrieel leercontract, leerling in opleiding tot ondernemingshoofd, leerling met een overeenkomst voor socioprofessionele inpassing, erkend door de gemeenschappen en gewesten, stagiair met een beroepsinlevingsovereenkomst);
  • Werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten;
  • Geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot geneesheer-specialist en die beperkt onderworpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privé-sector (Code 072 RSZ).

Let op: de datum van indiensttreding bij de werkgever is tegelijk de datum van aansluiting aan het pensioenstelsel. Maar men kan maar rechten laten gelden met betrekking tot de opgebouwde reserves als men 6 maanden ononderbroken aangesloten is geweest.

De periode die men gewerkt heeft verschillende werkgevers binnen de sector worden bij elkaar opgeteld.

De aard van het arbeidscontract (bepaalde duur, onbepaalde duur, deeltijds, enz.) speelt geen rol maar als men tewerkgesteld was als uitzendkracht (interim) in de non-profitsector, wordt er geen bijdrage voor gestort. Op dat moment is men immers in dienst bij een uitzendbureau en niet bij een instelling uit de Federale non-profit. Deze periode van tewerkstelling wordt ook niet gelijkgesteld met een tewerkstelling in de Federale non-profit.

De werkgever betaalt op dit moment rechtstreeks niets voor het aanvullend pensioen van de werknemers in de sector. Er is geen speciale bijdragevoet voorzien op dit moment. De middelen voor de periode 2005-2010 komen uit het Federaal meerjarenakkoord van 26 april 2005 betreffende de federale gezondheidssectoren in de privésector. De overheid heeft een dotatie voor die periode overgemaakt aan het Sectorale Spaarfonds. Dit Sectorale Spaarfonds verzamelt de middelen en stort deze door aan het Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/Social-Profit.

Het sectoraal pensioenstelsel staat volledig los van een gebeurlijke eigen ondernemingspensioenregeling (groepsverzekering). Bestaat er een groepsverzekering in de organisatie, dan zal de werknemer die aan de voorwaarden van die verzekering en de voorwaarden van het sectorale pensioenstelsel voldoet, zowel een uitkering uit die groepsverzekering als uit het sectorale pensioenfonds kunnen ontvangen.

Iedere werknemer die recht heeft op het aanvullend pensioen van de Federale sociale sector krijgt informatie over de pensioenrechten, zoals bijvoorbeeld een jaarlijkse pensioenfiche en een korte informatiefolder in de brievenbus op het thuisadres. De werkgever hoeft dus niets te doen, het pensioenfonds zal de werknemer informeren.

Misschien zullen sommige van uw werknemers u ondervragen over hun aanvullend sectorpensioen. U vindt heel veel informatie die u kan helpen om hen een goed antwoord te geven op onze website (www.f2p330.org). In geval van twijfel kan u ook te rade gaan bij uw werkgeversorganisatie.

De werkgever hoeft niets te doen. Gans de administratieve afhandeling van het pensioenstelsel gebeurt op basis van gegevens die verzameld worden via de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. Het gaat dus om gegevens over de werknemers die door de werkgever aangegeven zijn aan de sociale zekerheid. Die werkwijze werd gekozen omdat op die manier er niets moet gevraagd worden aan de werkgevers, en zij dus ook helemaal geen bijkomend administratief werk met het pensioenstelsel zullen hebben.

Het pensioenfonds van de Federale Non-Profit/Social-Profit beheert enkel het aanvullend pensioen dat in de sectorale cao vastgelegd werd. Organisaties van de sociale sector kunnen een hoger aanvullend pensioen voor hun medewerkers voorzien. Dat kan dan wel niet in het sectorale pensioenfonds gebeuren. De organisatie kan zelf een groepsverzekering sluiten bij een verzekeraar.

De informatie die u op deze website vindt, vormt een samenvatting van het pensioenreglement en de in de paritaire comités gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten. Dit pensioenreglement en de cao’s vormen in geval van betwisting de enige juridisch bindende documenten.

MyBenefit

De nieuwe MyBenefit-webapplicatie is al geruime tijd opgestart. Aangeslotenen kunnen hier met behulp van hun EID hun persoonlijke fiche elektronisch opvragen, hun gegevens controleren en corrigeren en enkele simulaties uitvoeren.

 

MyBenefit

(Voorbeeld)

Brochure

U kan de informatie op deze pagina ook downloaden in een handig, afdrukbaar PDF-bestand.

Brochure samenstellen

Helpdesk

Openingsuren: ma, di, do, vr : van 09.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 18.00 (woe moeilijk bereikbaar). Gelieve uw rijksregisternummer klaar te houden (terug te vinden op de achterzijde van de identiteitskaart) of het dossiernummer 140.12.xxxxxxx (terug te vinden in kader links bovenaan het document).

078/15 87 95

 

(Gewoon telefoonnummer, geen betalend nummer)